1

Toplumsal Katkı Politikası

 

Toplumsal Katkı Politikası

 

İlk Yayın Tarihi: 15.06.2022
Revizyon Tarihi: 17.03.2023
Revizyon No : 1

TOPLUMSAL KATKI POLİTİKA BELGESİ

Yaşar Üniversitesi’nin 2020-2025 Stratejik Planında beş adet stratejik hedef belirlemiş olup, bunlardan biri toplumsal katkıdır.  Üniversitemizde yürütülen tüm akademik ve idari faaliyetlerde mümkün olan en geniş toplumsal katkıya ulaşılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, hedef olarak belirlenen toplumsal sorunlara kalıcı çözümler oluşturmak için akademik araştırmalar yapılmakta, sosyal sorumluluk projeleri üretilmektedir. Söz konusu faaliyetlerde çevresel, sosyal ve ekonomik başta olmak üzere sürdürülebilirlik esasları temel alınmaktadır. Ayrıca, bu faaliyetlerin toplumun değişen ve gelişen dinamik yapısı ile uyumlu olması hususuna da dikkat edilmektedir.

Üniversitemiz Stratejik Planında toplumsal katkı hedefi kapsamında gerçekleştirilecek eylemler dokuz başlık altında sınıflandırılmıştır. Bu başlıklar şunlardır:

  1. Sosyal Sorumluluk Projelerini Yaygınlaştırması,
  2. Öğrencilerin Sportif ve Kültürel Faaliyetlere Katılımının Artırılması,
  3. Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal Bütünleşmenin Artırılması,
  4. Tüm bireyler için güvenli, işlevsel, erişilebilir ve saygın yaşam ortamlarının oluşmasına katkı sağlanması,
  5. Sürekli Eğitim Faaliyetlerinin Artırılması,
  6. Mesleki Kariyer Gelişim Desteğinin Artırılması,
  7. Mezunlarla İlişkilerin Güçlendirilmesi,
  8. Gerçek ve Tüzel Kişilerle İletişimin Artırılması,
  9. Sanatsal Etkinlik Sayısının Artırılması.

Söz konusu faaliyet alanlarına ilişkin hedefler şu şekilde belirlenmiştir:

1. Sosyal Sorumluluk Projelerinin Yaygınlaştırması

Yaşar Üniversitesi öğrencilerini akademik ve mesleki bilgi dışında sosyal ve kültürel bilgiyi de kapsayacak şekilde yetiştirme yoluyla topluma katkı sağlamayı hedef edinmiştir. Akademik müfredatlarını bu amaç doğrultusunda oluşturmuş olup, özellikle sosyal sorumluluk dersi ile tüm öğrencilerinin bulunduğu bölgenin sosyal, ekonomik ve çevre sorunlarına yönelik çözümler üretmesini sağlamaktadır. Bu çaba ayrıca üniversite bünyesinde odak konularda faaliyette bulunan araştırma ve uygulama merkezleri ile de sürdürülmektedir. İlaveten akademik personel de ulusal ve uluslararası fon destekli sosyal sorumluluk projeleri için teşvik edilmektedir. Toplumsal sorun alanlarında sürdürülebilir ve uygulanabilir çözüm modellerini araştırmak, yaygınlaştırmak ve mevcut sosyal girişimlerin etkisini artırmak ve kapasitesini güçlendirmek amacı ile 22 Aralık 2022 tarihinde Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Etki Çalışmaları ofisi kurulmuştur.

2. Öğrencilerin Sportif ve Kültürel Faaliyetlere Katılımının Artırılması

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Müdürlüğü (SKS) Öğrenci Konseyi ve öğrenci toplulukları öğrencilerimizin spor, kültür ve bilimsel konularda faaliyetlerini fon ve ayrıca manevi destek sağlayarak teşvik etmektedir. Akademik birimlerimiz de müfredatlarını bu gereksinime destek olacak şekilde oluşturmakta, programlarının özelliğine uygun olan uygulama dersleri ile toplumla iç içelik sağlanmaktadır. Böylece, gözetmekte olduğu toplumsal katkı politikası ile öğrencilerinin toplumsal hizmet alışkanlığı kazanmalarını teşvik etmektedir.

3. Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal Bütünleşmenin Artırılması

Özel gereksinimli öğrencilerimiz.  Üniversitemiz, konunun Yükseköğretim Kurulu başkanlığı tarafından ele alınmasından önce, 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanunun verdiği yetkiye dayanarak özel gereksinimli öğrencilerimizin eğitim ve öğretim süreçlerinde ihtiyaç duyabilecekleri gereksinimlerini karşılamaya başlamış olup, bu konudaki desteğini ise Engelli Öğrenci Birimi vasıtasıyla kurumsallaştırmıştır. Engelli Öğrenci Birimi, geçerli ve resmi engelli raporu ile başvuran tüm öğrencilere, eğitim öğretim ve sınavlara yönelik makul uyarlamalar dışında, ulaşılabilir bir yerleşke ortamı sağlamayı hedef edinmiştir. Söz konusu süreçler, üniversitemize özgü hazırlanmış olan “yol haritası” doğrultusunda işlemektedir. Üniversitemizin dezavantajlı gruplara yönelik sosyal faaliyetleri Engelli Öğrenci Birimi’ne ilaveten, “Engelsiz Yaşar Öğrenci Topluluğu” vasıtasıyla da desteklenmesi sağlanmaktadır. Üniversitemizde engelli öğrencilerimize ilişkin süreçlerimiz, “Yaşar Üniversitesi Engelli Öğrenciler Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulamaları Usul ve Esasları” çerçevesinde yürütülmektedir.

Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal Bütünleşmenin Artırılması idari ve akademik personel için de önem taşımaktadır. Nitekim, sadece ilgili mevzuat gereği değil ayrıca tarafı olduğumuz “Küresel İlkeler Sözleşmesi” (Global Compact) ve 4857 Sayılı İş Kanunu gereği olarak da, bu amaca uygun bir istihdam politikası uygulanmakta, iş süreçleri de ayni doğrultuda düzenlenmektedir.

Bağımlılık konusu özellikle gençler için oldukça önemli bir sorun alanıdır. Bağımlılığın her türüne (alkol, tütün, teknoloji, …) karşı gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve bu doğrultuda ilgili Bakanlıklardan gelen talimatların gereği gibi ifa edilmesini sağlamak üzere, üniversitemizde bir “Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu” ve sekretaryası oluşturulmuş olup toplumsal katkı amacıyla sürekli ve düzenli eğitim faaliyetlerinde bulunmaktadır.

4. Tüm bireyler için güvenli, işlevsel, erişilebilir ve saygın yaşam ortamlarının oluşmasına katkı sağlanması

Üniversiteler öğrencileri, idari ve akademik personeli, hizmet sunanları ve ziyaretçileri ile bir bütün teşkil etmektedir. Fiziksel alt yapı tüm bireyleri kapsayacak şekilde inşa edilmekte ve düzenli olarak kontrol edilmektedir. Saygın bir yaşam ortamı üniversite yönetiminin, çalışanları koruma (gözetim) yükümünü ifa etmesi ile sağlanmaktadır. Bu doğrultuda kurulmuş olan “İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu” her ay toplanarak, ramak kala formları ile başvuran çalışanlarımızın İş sağlığı ve güvenliği konularında geri bildirimlerini değerlendirmektedir. İlaveten, her bir engelli öğrencimiz için de acil durum sorumlusu atamaları yapılmaktadır. Ayrıca, SKS bünyesinde faaliyette bulunan “İşyeri Sağlık Birimi”nde görevli sağlık personelinin, işyeri psikoloğunun ve üniversitenin diğer çalışanlarının gündeme getirdiği daha güvenli yaşam önerilerini değerlendirerek, gereği için rektörlüğe ve rektörlüğün ilgili birimlerine iletmektedir.

Üniversitemiz tarafından çalışanlarına ve öğrencilerine yönelik bir “Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri Politikası” oluşturulmuş olup, bu politika kapsamda beden ve ruh sağlığı için uygun ortamlar hazırlanmakta, uygun eylemler teşvik edilmektedir. Nitekim, 1 Haziran 2022 tarihinde Bornova İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen değerlendirme ziyaretinde Üniversitemiz,” Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri” belgesini almaya hak kazanmıştır.

5. Sürekli Eğitim Faaliyetlerinin Artırılması

Sürdürülebilir bir kariyere sahip olmak için üniversitelerde alan odaklı eğitimin alınması yeterli olmamaktadır. Zira küresel gelişmeler, iktisadi, sosyal ve kültürel yaşamı da değiştirmektedir. Belirtilen doğrultuda bazı meslekler eskimekte, bazılarının güncellenmesi gerekmekte ayrıca yeni meslekler ortaya çıkmaktadır.  Söz konusu nedenle, üniversitelerin görev alanı öğrencilerini ve mezunlarını aşarak tüm topluma uzanmaktadır. Bu görevi yerine getirmek üzere üniversitemizde topluma yönelik yaşam boyu öğrenme faaliyetleri sürdürülmektedir. “Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi” tüm mensuplarına ayrıca bölge halkına belirli alanlarda açtığı kurs ve eğitim programlarıyla destek olmaktadır. Ayrıca, Üniversitemiz “Açık ve Uzaktan Öğrenme Merkezi” özellikle uzaktan eğitim programlarıyla, sadece öğrencilerimize değil tüm topluma açık çevrimiçi eğitim ortamı sunmaktadır.

6. Mesleki Kariyer Gelişim Desteğinin Artırılması

Akademik birimlerde öğrencilerin eğitimlerini pekiştirmek için, teorik eğitim yanında uygulama yapmaya da gereksinimi olmaktadır. Bu gereksinimi karşılamak üzere müfredatlara uygulama dersleri konulmaktadır. Psikolojide klinik tatbikatı, hukukta sanal mahkeme ve hukuk kliniği dersleri bu konuda örnek teşkil etmektedir. Ayrıca, Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Yönetmeliği konulu düzenleme gereği olarak bazı fakülte ve yüksek okul müfredatına zorunlu tatbikat dersleri de eklenmiştir. Müfredatlarda mevcut bu derslerin bir kısmının yerleşkede, bir kısmının ise protokol yapılan bazı işletmelerde yürütülmesi sağlanarak, öğrencilerin mesleki kariyer gelişiminin desteklenmesi hedeflenmiştir.

Ayni şekilde, bazı programlarda mevcut staj uygulaması da mesleki gelişim açısından oldukça önem taşımaktadır. Bu doğrultuda üniversitemiz zorunlu olanlar dışında isteğe bağlı stajı da desteklemektedir.

7. Mezunlarla İlişkilerin Güçlendirilmesi

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu gereği olarak üniversitelerin mezunları ile iletişimin sürdürme yükümlülüğü bulunmaktadır. Söz konusu yükümlülüğü yerine getirmek üzere üniversitemizde bir Kariyer ve Mezunlar Merkezi faaliyette bulunmaktadır. Merkez, halen kayıtlı öğrencileri mezuniyet sonrası iş hayatına hazırlamakta ve ilaveten mezunlarla ilişkileri sağlayarak, bu vesileyle toplumu pozitif yönde değiştirme ve dönüştürme politikasını sürdürmektedir. Ayrıca ilgili meslek kuruluşları, üniversitemizde ilgili programların akademisyen ve öğrencileri ile iş birliği yapmaktadırlar.

8. Gerçek ve Tüzel Kişilerle İletişimin Artırılması

Üniversitemizin bölge, ülke ve uluslararası düzeyde ilişkilerini artırmak hedefi mevcuttur. Belirtilen hedefin gerçekleştirilmesi ancak, buralardaki gerçek ve tüzel kişilerle iletişim kurulması ile mümkündür. Bu hedef doğrultusunda her akademik birimde bir dış danışma kurulu oluşturulmuş olup, ilgili meslek alanından kurumlardan danışmanların görüşlerinin alınması yoluyla müfredatta uygun görülen güncellemeler yapılması hedeflenmektedir.

Ayrıca akademik ve idari birimlerimiz ile akademisyenlerimiz uygun olan diğer dış ilişkileri tesis etmektedirler. Örneğin, Uluslararası İlişkiler Bölümü “Uluslararası Göç Kürsüsü” yerli ve yabancı birçok kuruluş ve akademisyen ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Birçok bölümün ulusal ve uluslararası akademik ilişkileri mevcuttur. Ayrıca belediyeler ve bazı sivil toplum kuruluşları da üniversitenin faaliyetlerinde vazgeçilmez muhataplar olarak kabul edilmişlerdir. Uluslararası İlişkiler ve Programlar Ofisi öğrenci değişim programlarının gerçekleşmesi için Erasmus Programını yürütmekte, birçok yabancı üniversite ile değişim programları da sürdürmektedir.

9. Sanatsal Etkinlik Sayısının Artırılması:

Sanatsal etkinlikler özellikle müfredatı sanat ve kültürü kapsayan Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Fakültesi başta olmak üzere lisans ve lisansüstü programlarla yoğun olarak sürdürülmektedir. Öğrencilerin dönem sonu sergileri, bölümlerin sinema ve benzeri alanlarda açtıkları ulusal ve uluslararası yarışmalar, müzik bölümünün yerleşkede icra etmekte olduğu “Çarşamba Konserleri” bu konuda verilebilecek tipik örneklerdir. Sanata olan katkı ayrıca diğer fakültelerin, öğrenci topluluklarının ve SKS Müdürlüğü’nün faaliyetleri ile de sağlanmaktadır. Topluma katkı bağlamında bu konuda sağlanan destek, her yıl gerçekleştirilmesi hedeflenen bir “Şiir ve Öykü” yarışması ile de sürdürülmektedir.