1

ANA SAYFA

[rev_slider_vc alias=”home2″]

Kalite Güvencesi Sistemi

Yaşar Üniversitesi Kalite Güvencesi Sistemi; Akademik Kalite Birimi, Araştırma ve Yenilikçilik Kalite Birimi, İdari Kalite Birimi, Sürdürülebilirlik Kalite Birimi alt sistemlerinden oluşmaktadır.

Akademik Kalite Birimi Alt Sistemi (PUKÖ döngüsü, süreç ve takvimi), tüm programların eğitim süreçleri, Bologna Eşgüdüm Komisyonuna bağlı Üniversite Müfredat Yalınlaştırma ve Düzenleme Çalışma Grubu ile ilgili akademik birim öğretim üyelerinin ortak çalışmaları ile tasarlanmış olup, 2018-2019 Akademik Yılından itibaren ön lisans ve lisans programlarında, 2019-2020 Akademik Yılında ise lisansüstü programlarda müfredatlar güncellenmiştir. Bologna Eşgüdüm Komisyonu gözetim ve denetiminde ilgili Akademik Birimlerin iç ve dış paydaşlarının bir araya gelmesi sağlanmaktadır. Bu çerçevede belirlenen kurulların uygulanması ile ilgili kuralların oluşturulması Bologna Eşgüdüm Komisyonu tarafından sağlanmaktadır. Komisyon, eğitim faaliyetleri için belirlenen standartların uygulanmasının sağlanmasından da sorumludur. Bu süreçlerin devamlılığı ile yürütülmesi Eğitim Komisyonu tarafından denetlenmektedir. Mevcut uygulama çoğunlukla yeni program açma aşağıdan yukarıya doğru ilerlemektedir, önce Fakülte/MYO/UBYO/Enstitü Kurulu sonra Eğitim Komisyonu ve Senato ardından Mütevelli Heyeti kararları alınmaktadır.

2017 yılında Üniversite Müfredat Yalınlaştırma ve Düzenleme Çalışma Grubu tarafından başlatılan müfredat güncelleştirme çalışmaları sonucunda, Mühendislik Fakültesinde Endüstri ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinde MÜDEK akreditasyonları iki yıllık elde edilmiştir. 2019 yılında akreditasyonlar iki yıllığına, 2022 yılında ise akreditasyonlar beş yıllığına yenilenmiştir. Ayrıca Yazılım Mühendisliği Bölümü de 2022 yılında MÜDEK akreditasyonunu ilk kez elde etmiştir. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ise 2024 yılında MÜDEK başvurusunu gerçekleştirilecektir. İletişim Fakültesinde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Görsel İletişim Tasarımı, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümleri için İLEDAK Akreditasyon belgesi 08.04.2019 tarihinde alınmıştır. Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü  MİAK akreditasyonu 2022 yılında, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü TAPLAK akreditasyonunu 2023 yılında almıştır.

Eğitim süreçlerine ilişkin hususlar, üniversitenin 2020-2025 Stratejik Planı kapsamında amaç-hedef ve alt metriklerle birlikte tanımlanmıştır. Planlama, izleme ve değerlendirme süreçleri ise, “Yaşar Üniversitesi Stratejik Planlama ve İzleme Faaliyetleri Yönergesi” ile “Yaşar Üniversitesi Kalite Güvence Yönergesi” kapsamında yürütülmektedir.

Araştırma ve Yenilikçilik Kalite Birimi Alt Sistemi (PUKÖ döngüsü, süreç ve takvimi); bilgiye değer katma ve bilgi aktarımı fonksiyonlarını üniversitemizin araştırma ve uygulama merkezleri ve ilgili müdürlükler nezdinde gerçekleştirmektedir. Bu merkez ve müdürlüklerin faaliyetleri araştırma ve yenilikçilik performans metrikleri, girişimci ve yenilikçi üniversite endeksi sıralamaları, stratejik plan metrikleri gözetilerek yürütülmekte ve raporlanarak yine aynı metriklere göre kontrolü sağlanmaktadır. Birim faaliyetleri, sürekli izlenmesinin yanı sıra geleceğe yönelik planları iyileştirme önerileriyle bir arada işleten bütüncül bir yaklaşımla iyileştirilmektedir. Ar-Ge, İnovasyon ve Girişimcilik; üniversitenin bilim kültürünü yerleştiren, yerel ve küresel anlamda toplumun gelişmesine katkıda bulunan yüksek kaliteli eğitim ve araştırma misyonunun odak noktalarından biri olarak belirlenmiştir.

Araştırma ve Yenilikçilik Kalite Birimi Alt Sisteminin temel amacı, kurumun araştırma faaliyetlerinin stratejik plan çerçevesinde belirlenen akademik öncelikler ile yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle uyumlu, değer üretebilen ve toplumsal faydaya dönüştürülebilen biçimde yönetildiğinden, bu faaliyetler için uygun fiziki altyapı ve mali kaynakların oluşturulduğundan ve bunların etkin şekilde kullanımının sürdürüldüğünden emin olmaktır. Bu amaç çerçevesinde PUKÖ çevriminin açıkça tanımı yapılmış, alt birimlere ait faaliyet raporları değerlendirilerek stratejik plan metrikleri doğrultusunda konsolide edilip, YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarındaki planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma (PUKÖ) basamaklarına göre olgunluk düzeyleri belirlenmiştir. Üyelerin faaliyetlerini nasıl yürüttüğü PUKÖ basamaklarına göre değerlendirilmekte olup çevrimin sürekli iyileştirme prensibi ile işler halde tutulması gözetilmekte ve bu yönde önlemler alınmaktadır.

İdari Kalite Birimi Alt Sistemi (PUKÖ döngüsü, süreç ve takvimi); üniversitelerin temel faaliyetleri olan eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini tamamlayıcı bir görev üstlenmektedir. Nitekim, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda “Yükseköğretimin amacı: a) Öğrencilerini; … (2) Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan, (3) Toplum yararını kişisel çıkarının üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisi ile dolu, …” bireyler yetiştirmek olarak belirlenmiştir (Md. 4). Bu kapsamda; içinde bulunduğumuz toplumun çeşitli sosyal, kültürel ihtiyaçları dikkate alınarak gerçekleştirilen faaliyetler ile öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın toplumsal bilince sahip olmaları sağlanmaktadır. Söz konusu nedenle, bilimsel araştırma projeleriyle, sosyal sorumluluk etkinlikleriyle, Üniversite-Sanayi iş birlikleriyle, sürekli eğitim merkezi tarafından düzenlenen eğitimlerle, sosyal, kültürel ve sanatsal aktivitelerle topluma katkı sağlama hedefine ulaşacak bir alt sistem oluşturulmuştur.

Sürdürülebilirlik Kalite Alt Sistemi (PUKÖ döngüsü, süreç ve takvimi); Üniversitenin Araştırma ve Yenilikçilik, Eğitim, Uluslararasılaşma ve Toplumsal Katkı Stratejilerin uygulamalarında üniversitenin sosyal, çevresel ve ekonomik amaçlarını orta ve uzun vadede güvence altına almayı amaçlar. Bu uzun vadeli amaç doğrultusunda, Yaşar Üniversitesi Stratejik Planı’nın stratejik hedeflerine uygun biçimde üniversitenin idari ve akademik birimlerinin birbiriyle ahenk içinde işlemesini sağlar. Tüm birimlere bütçeden tahsis edilecek ve edilen kaynakların, stratejik plan hedefleri ile uyumlu olmasını sağlar. Sürdürülebilirlik Kalite Alt Sistemi, üniversitedeki tüm birimlerde yürütülen faaliyetlerin, stratejik planda tanımlanmış yıllık performans metrikleri ile izlenmesine, stratejik hedeflerle uygun şekilde iyileştirilmesine ve gerektiğinde hedef ve eylemlerin güncellenerek, PUKÖ çevirimi ile bu süreçlerin güvence altına alır.

İlk Yayın Tarihi: 04 Ocak 2022
Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2023